NAUDOJIMOSI PORTALU TAISYKLĖS (galioja nuo 2016-09-09)
  1. Bendros nuostatos
1.1. Šiose naudojimosi portalu taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatomos naudojimosi interneto portalu www.faktoro.lt (toliau - Portalas) taisyklės. 1.2. Portalą administruoja ir jo pagalba faktoringo paslaugas teikia UAB „Taurus fondas", juridinio asmens kodas 304104519, registruotos buveinės adresas Pušų g. 14-1, Vilnius, Lietuva (toliau - Finansuotojas). 1.3. Kiekvienas Portalo lankytojas (toliau – Vartotojas), susikurdamas Portale savo paskyrą (toliau – Paskyra), patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės Vartotojams yra privalomos visa apimtimi, nesutinkant bent su viena Taisyklių nuostata, asmuo negali tapti Vartotoju ir susikurti Paskyros. 1.4. Registruotais Portalo Vartotojais gali būti ir paraišką(-as) dėl faktoringo paslaugų (toliau – Paraiška) Portale gali teikti bei sutartis dėl faktoringo paslaugų (toliau – Sutartis) tik Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.  
  1. Paskyros sukūrimo ir naudojimo tvarka
2.1. Registracija (Paskyros sukūrimas) Portale yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę gauti informaciją apie Finansuotojo paslaugas bei teikti Paraiškas. 2.2. Paskyra Portale sukuriama registracijos formoje įvedant prašomus Vartotojo duomenis ir nurodytu elektroniniu paštu gaunant unikalų slaptažodį. 2.3. Už prisijungimo prie Portalo duomenų slaptumo išsaugojimą yra atsakingas pats Vartotojas (jo įgaliotas atstovas), kuris įsipareigoja prisijungimo duomenų neatskleisti ar kitaip neperduoti tretiesiems asmenims. Vartotojas, kilus įtarimų, kad jo prisijungimo duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, turi nedelsdamas apie tai informuoti Finansuotoją ir patikrinti, ar nebuvo neteisėtų prisijungimų prie Paskyros, ar nebuvo vykdytos / bandytos vykdyti neteisėtos operacijos Paskyroje. Jei Vartotojas nesilaikė šių įsipareigojimų ir (ar) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (ar) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, jis pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Vartotojo veiksmų ar neveikimo. 2.4. Vienas Vartotojas Portale gali turėti tik vieną Paskyrą. Paskyrą kuriantis asmuo atsako už tai, kad registracijos Portale metu būtų pateikti tik teisingi duomenys apie Vartotoją. Gavęs duomenų, kad Paskyroje buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) kad Paskyrą sukūrė neįgaliotas Vartotojo atstovas, Finansuotojas turi teisę pareikalauti Paskyros naudotojo pateikti įrodymus, kad Paskyrą sukūrė tinkamai įgaliotas Vartotojo atstovas ir (ar) kad Paskyroje pateikti duomenys yra teisingi, o to nepadarius per Finansuotojo nurodytą protingą terminą – panaikinti sukurtą Paskyrą. 2.5. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti prie savo Paskyros įvesdamas savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Vartotojo prisijungimo vardas yra elektroninis paštas, kuris buvo nurodytas kuriant Paskyrą. 2.6. Paskyroje Vartotojo vadovas turi teisę nurodyti iki trijų įgaliotų asmenų, kurie Vartotojo Paskyroje turės teisę pildyti duomenis (Paraišką) ir pateikti reikiamus dokumentus, išskyrus parašo teisę, taip pat bet kuriuo metu panaikinti suteiktus įgaliojimus ir (ar) juos pakeisti naujais. 2.7. Apie visas pasirašymui pateiktas Paraiškas, Paraiškos nagrinėjimo statusą, Finansuotojo pateiktus pasiūlymus, Sutartis ir kitus su Paraiška ir (ar) Sutartimi susijusius veiksmus Vartotojo vadovas informuojamas Paskyroje nurodytu elektroniniu paštu. Pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo. 2.8. Vartotojas, pasinaudojęs paslaugomis Paskyroje, turi išsiregistruoti (atsijungti) iš Portalo ir nepalikti Paskyros prieinamos tretiesiems asmenims.  
  1. Paraiškų teikimo ir Sutarčių sudarymo tvarka
3.1. Portale Paraiškos ir Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu. Paskyroje Vartotojo vardu pasirašyti Paraišką, Sutartis ir kitus dokumentus turi teisę tik Vartotojo vadovas, kuris pasirašymo metu Portale identifikuojamas per Vartotojo vadovo sukurtą Paysera sąskaitą arba su Portalu susietą jau turimą Vartotojo vadovo Paysera sąskaitą. 3.2. Paraiška laikoma pateikta nuo to momento, kai Vartotojo vadovas elektroniniu būdu pasirašo Paraišką. 3.3. Finansuotojas įvertina Paraišką ir pateikia Vartotojui Sutarties projektą ne vėliau kaip per 48 valandas po Paraiškos pateikimo. Jei kartu su Paraiška buvo pateikti ne visi prašomi dokumentai ir (arba) Paraiškos įvertinimui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, Finansuotojas turi teisę paprašyti Vartotojo pateikti trūkstamus (papildomus) dokumentus ir (ar) duomenis. Tokiu atveju finansavimo pasiūlymo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamo visų paprašytų dokumentų (duomenų) pateikimo. 3.4. Finansuotojo pateiktas finansavimo pasiūlymas laikomas oferta ir Sutartis laikoma sudaryta Vartotojo vadovui pasirašius pateiktą Sutarties (Bendrosios ir Specialiosios dalių) projektą. 3.5. Paraiškos ir (ar) Sutarties patvirtinimo (pasirašymo) metu Vartotojo vadovo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina Portalo duomenų bazės išrašas apie Vartotojo veiksmus jo Paskyroje Portale), yra  laikomi Vartotojo vadovo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir (ar) Sutartis yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir Vartotojui sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo vadovo parašu kiekviename jo lape.  
  1. Kitos nuostatos
4.1. Finansuotojas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir apie tai pranešti Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą. Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti Paskyros naudojimą. Toks nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Sutartis, sudarytas per Portalą, kurių šalimi jis yra. 4.2. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis Portale arba pasiekiamas per jį (toliau - Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, duoti licenciją, kurti panašius gaminius arba naudotis Portale esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams. 4.3. Visi tarp Finansuotojo ir Vartotojų kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus mieste. 4.4. Vartotojo asmens duomenų apsaugos klausimus taip pat reglamentuoja Privatumo politika, su kuria Vartotojas susipažįsta Paskyros kūrimo metu ir įsipareigoja jos laikytis.    


PRIVATUMO POLITIKA (galioja nuo 2016-09-09)
 
  1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatomos privatumo politikos nuostatos, naudojant interneto portalą www.faktoro.lt (toliau – Portalas). 1.2. Portalą administruoja ir jo pagalba faktoringo paslaugas teikia UAB „Taurus fondas", juridinio asmens kodas 304104519, registruotos buveinės adresas Pušų g. 14-1, Vilnius, Lietuva (toliau - Finansuotojas). 1.3. Kiekvienas Portalo lankytojas (toliau – Vartotojas), susikurdamas Portale savo paskyrą (toliau – Paskyra), patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.  
  1. Asmens duomenų tvarkymas
2.1. Portale tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra Finansuotojas. 2.2. Kai kurie duomenys, kuriuos Finansuotojas gauna tiesiogiai iš Vartotojo ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Finansuotojas tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų. 2.3. Paprastai Finansuotojas tvarko šiuos asmens duomenis: 2.3.1. Vartotojo vadovo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas; 2.3.2. Vartotojo dalyvių vardas, pavardė; 2.3.3. Vartotojo įgaliotų asmenų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas. 2.4. Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: tapatybės nustatymui; asmens duomenų teisingumo patikrinimui; , sutarčių su Vartotoju sudarymui, vykdymui, kontrolei; pinigų plovimo ar bet kokios kitos nesąžiningos, nusikalstamos veikos nustatymui ir kelio jai užkirtimui. 2.5. Asmens duomenys be asmens duomenų sutikimo nebus perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Esant reikalui Finansuotojas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Finansuotojo vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tačiau tokiais atvejais Finansuotojas užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas. 2.6. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Finansuotojo turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų. 2.7. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Finansuotojas nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. 2.8. Finansuotojas užtikrina antrąjį automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį. 2.9. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 10 (dešimt) metų (skaičiuojant nuo civilinių santykių nutraukimo momento). Finansuotojas jo turimus asmens duomenis sunaikina ne vėliau, kaip pasibaigus minėtam asmens duomenų saugojimo terminui.  
  1. 3. Informacija apie Portalo lankomumą
3.1. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Finansuotojas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Ji padeda Finansuotojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Finansuotojo teikiamas paslaugas.  
  1. Trečiųjų asmenų tinklalapiai
4.1. Finansuotojas nėra atsakingas už Vartotojo, jo vadovo ir kitų atstovų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapiai pasiekiami naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.  
  1. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
5.1. Bet kokia informacija apie Vartotoją, taip pat asmens duomenų subjektų asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija. 5.2. Finansuotojas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad ši konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion, išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų vykdymą. Siekdamas apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Finansuotojas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.  
  1. Kitos nuostatos
6.1. Finansuotojas turi teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas. Pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Portale dienos. 6.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniaus mieste.

x
Šioje interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate su slapukų naudojimu. Su Privatumo politika galite susipažinti čia. SUTIKTI